Videns bank

Udadreagerende adfærd

Temaet udadreagerende adfærd blandt børn og unge præsenterer en række indsatser med dokumenteret effekt.

Indhold

Børn og unge med udadreagerende adfærd præges af konflikter med omgivelserne, fordi de ofte har svært ved sociale relationer, at regulere deres følelser og fordi de bryder med gældende normer. Det kommer til udtryk i familien, i børnehaven eller skolen, og med alderen bliver konflikterne voldsommere, den unge knytter sig måske til en antisocial omgangskreds, er fraværende fra skolen og kan blive involveret i kriminalitet eller misbrug.

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne. Det kan også betegnes med begreber som eksternaliserede adfærdsproblemer, sociale og emotionelle vanskeligheder, antisocial adfærd eller hyperaktivitet. Temaet er dog ikke begrænset til at omhandle børn og unge, der har eller kan få en diagnose, men også børn og unge med en udadreagerende adfærd, der indebærer sociale problemer.

Temaets artikler er grupperet inden for indsatsartikler, definition, omfang, målgruppe samt risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Indsatsartikler:

 • MTFC: Multidimensional treatment Foster Care: MTFC mindsker sammenbrud i anbringelser af unge med svære adfærdsproblemer. I 9-12 måneder er den unge anbragt i en særligt uddannet plejefamilie og modtager intensiv støtte fra et MTFC-behandlingsteam. Især arbejder teamet målrettet med positiv forstærkning af den unges prosociale adfærd.
 • PMTO: Parent Management Training, Oregon: PMTO har dokumenteret positiv effekt over for familier med børn i vanskelige adfærdsproblemer. Behandlingen mindsker børnenes antisociale adfærd og forbedrer forældrenes evne til grænsesætning. Behandlingen giver de deltagende familier en større familiesamhørighed.
 • De Utrolige År - forældreprogrammet Basic 3-6: Der er dokumenteret positiv effekt af De Utrolige År for 3-6-årige. Behandlingen reducerer børnenes adfærdsvanskeligheder og forældrenes stressniveau.
 • MST: Multisystemisk Terapi: MST (Multisystemisk Terapi) er et behandlingstilbud til unge mellem 12 og 17 år, der er i alvorlige adfærdsproblemer og i stor risiko for at skulle anbringes udenfor hjemmet. Behandlingen sigter bl.a. mod at forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug.
 • FFT: Functional Family Therapy: FFT er målrettet familier med børn og unge mellem 10 og 18 år i milde eller alvorlige adfærdsproblemer. Behandlingen har dokumenteret effekt i forhold til at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.
 • MultifunC: MultifunC er et højintensivt institutionsprogram målrettet de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år. Et ophold på en MultifunC-institution har dokumenteret effekt i forhold til at mindske unges misbrug og kriminalitet samt forbedre deres adfærd og funktionsniveau.
 • ART: Aggression Replacement Training: Undersøgelser af ART har påvist, at børn og unge, der undervises i ART, udviser en signifikant mindre aggressiv adfærd, en højere grad af empati, bedre selvværd samt evne til selvbeherskelse.
 • MI: Motiverende Interview: Motiverende interview (MI) er en meget udbredt tilgang til at facilitere adfærdsændringer. Metoden er en klient-centreret og guidende tilgang, som har til formål at øge paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd.

Definition:

 • Hvad vil det sige at udvise udadreagerende adfærd? Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet.

Omfang:

 • Hvor mange børn og unge udviser udadreagerende adfærd? Det anslås, at 2-4 % af alle børn i Danmark har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Udadreagerende adfærd forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier, og bliver ofte mere synlig og alvorlig med alderen.

Målgruppe:

 • Hvad karakteriserer børn og unge med udadreagerende adfærd? Børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd, har typisk problemer med fx indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser, lav selvfølelse og aggressivitet. Typisk er der flere drenge end piger, der udviser udadreagerende adfærd.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer:

 • Der er både individuelle og kontekstuelle faktorer, der kan øge et barns risiko for at udvikle adfærdsproblemer: Forskere har identificeret en række forhold, som sætter børn og unge i risiko for at udvikle adfærdsproblemer, samt nogle forhold, der beskytter dem mod denne risiko. Etableringen af effektive tiltag og behandlingsmetoder afhænger derfor af en viden om, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer, der er mest fremtrædende i børn og unges udviklingsperioder.


Forfatter
 • Vidensportal om udsatte børn og unge

Årstal 2013

Udgivelse Socialstyrelsen